Lisansüstü Programları

Endüstri Ürünleri Tasarımı Anabilim Dalı'nda Tezli Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki lisansüstü program yürütülmektedir; Tezsiz Yüksek Lisans ve Bütünleşik Doktora programları bulunmamaktadır. Programlara başvuru koşullarına ve kabul edilen mezuniyet dallarına Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü sayfasından ulaşılabilir.

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Yüksek Lisans Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstri Ürünleri Tasarımı Yüksek Lisans derecesi için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren 1 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve 7 seçmeli ders olmak üzere 9 adet dersin (en az 24 kredi olacak şekilde) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Yüksek Lisans Tez Hazırlık dersi ile beraber, kredisiz olarak alınan Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Yüksek Lisans Uzmanlık Alan (kredisiz) ve Yüksek Lisans Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Daha önceki mezuniyet dalı Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formuna (Form 19) ulaşmak için tıklayınız. 
 

Yüksek Lisans Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3

 

5980043

Yüksek Lisans Seminer

0

8

5900043

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0 1

5920043

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0

30

5940043

Yüksek Lisans Uzmanlık Alan

0

3

Yüksek Lisans Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi

3

8

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5101343

Patent Mühendisliği

3

7

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi seçmeniz gerekmektedir.

 

DOKTORA PROGRAMI

Doktora Derecesi Almak İçin Gerekli Olan Toplam Kredi Sayısı İle Alınması Gereken Zorunlu Ve Seçmeli Dersler

Endüstri Ürünleri Tasarımı Doktora derecesi için 3 zorunlu ve 6 seçmeli olmak üzere 9 adet dersin (en az 27 kredilik ders) alınıp başarı ile geçilmesi gerekmektedir. Ayrıca programdan mezun olabilmek için ders döneminde alınacak Doktora Tez Hazırlık dersi ile beraber, Doktora Seminer dersinin başarı ile geçilmesi ve Tez Danışmanının atanmasını takip eden dönemlerde Doktora Uzmanlık Alan Dersi (kredisiz) ve Doktora Tez Çalışması (kredisiz) derslerinin de başarılı olarak tamamlanması zorunludur. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, Yeterlik Aşamasına gelir Yeterlik Aşamasını seçer. Yeterlik Sınavı Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki defa yapılmaktadır. Daha önceki mezuniyet dallarından biri Endüstri Ürünleri Tasarımı olmayan öğrenciler ise ders süreçlerinde Bilimsel Hazırlık Programı (Anabilim Dalı tarafından belirlenen 3 Lisans dersi) almak zorundadır. Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formuna (Form 19) ulaşmak için tıklayınız. 

Doktora Programı Zorunlu Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

6008300

Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği *

3  

5101343

Patent Mühendisliği **

3

7

5071343

Tasarım Teknoloji Etkileşimi **

3

8

5970043

Yeterlik Aşaması

0

30

6980043

Doktora Seminer

0 8
5910043

Doktora Tez Hazırlık

0 1

5930043

Doktora Tez Çalışması

0

30

5950043

Doktora Uzmanlık Alan

0

3

Doktora Programı Seçmeli Dersler

Dersin Kodu

Dersin Adı

Yerel Kredisi

AKTS Kredisi

5161343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

7.5

5171343

Zanaat ve Endüstriyel Tasarım Pratiği

3

7.5

5181338

Tasarım Eğitiminde Yönlendirilmiş Çalışmalar

3

7.5

5021343

Ergonomik Araştırma Model ve Yöntemleri

3

8

5031343

Tasarım Yöntemi Kuramları ve Vaka Çalışmaları

3

8

5041343

Tüketim Kuramları ve Tüketim Ekonomisi

3

8

5051343

Tasarım Anlambilimi

3

7

5061343

Tasarımda Göstergebilim

3

7

5081343

Tasarımda Kültürel Çözümlemeler

3

8

5091343

Güncel Tasarım Kuram ve Modelleri

3

8

5111343

Tasarım Politikaları ve Ulusal Tasarım Çalışmaları

3

8

5121343

Endüstri Tasarımı ve Üretim Süreçleri

3

7

5131343

İş Organizasyonu ve Üretim Teknolojisi

3

8

5141343

Alternatif Enerji Sistemlerinin Tasarımı

3

7

5151343

Metaller ve Mekanik Özelliklerini Belirleme Yöntemleri

3

7

Öğrenci Bilgi Sisteminde “Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini seçebilmek için sayfanın üst kısmında bulunan bölüm sekmesinden Fen Bilimleri Ortak Alan bölümünü seçerek kendi bölümünüze ait şubeyi seçmeniz gerekmektedir.

**10/05/2015 tarihli Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Bölüm Akademik Kurulu kararı ile zorunlu ders olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra programa kayıt yapan öğrenciler için geçerlidir.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI ANABİLİM DALI EĞİTİM ÖĞRETİM ESASLARI – GENEL BİLGİLER
(Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda)

Ders seçimi

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler ders seçimlerini; danışmanın yönlendirmesi ve onayıyla, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının yönlendirmesi ve onayıyla yaparlar.

Ders alma ve alınan derslerin kabulü

MADDE 17 – (1) Her program kendi alanında açılan dersleri zorunlu dersler ve seçmeli dersler olarak iki gruba ayırır. Anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile zorunlu derslerden yüksek lisans için en çok dört ders, doktora/sanatta yeterlik için en çok dört ders ve bütünleşik doktora/sanatta yeterlik için en çok sekiz ders zorunlu ders sayısı olarak belirlenir ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Öğrenci, toplam krediyi tamamlamak için alması gereken diğer derslerini danışmanı ile birlikte belirler. Bu dersler; seçmeli dersler grubundan veya Yönetmelikteki müeyyidelere bağlı kalınarak program dışından ya da zorunlu dersler grubundan seçilebilir.

(2) Öğrenci, alacağı derslerin en çok ikisini, lisans öğrenimi sırasında almamış olmak kaydıyla, lisans derslerinden seçebilir. Ayrıca, Üniversite içinden kendi programı dışındaki bir program veya enstitüden danışmanın onayıyla; Üniversite dışından ise danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla, başka bir dilde eğitim verilen programlar dâhil, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik için en çok iki ders alabilir. Ancak saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkra hükümlerine aykırı olamaz.

(3) Öğrenci, programa kayıt yaptırmadan önce başka bir programdan almış olduğu ve üzerinden üç yıl geçmemiş olan yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik için en çok iki dersi danışmanın ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu programa saydırabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır. Saydırılacak derslerin toplamı altıncı fıkraya aykırı olamaz.

(4) Öğrenci, Üniversiteden özel öğrenci olarak son üç yılda aldığı en çok dört dersi anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ile kayıt yaptırdığı programa saydırma talebinde bulunabilir. Talep, enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Disiplinler arası programlarda, ikinci fıkraya uygun olarak, öğrenciye kayıtlı olduğu program dışından yüksek lisans ve doktora için en çok dört ders, bütünleşik doktora için ise en çok sekiz ders aldırılabilir.

(6) Lisansüstü programlarda, saydırılacak ve başka programlardan alınacak derslerin toplamı hiçbir şekilde dördü, bütünleşik programlarda ise sekizi geçemez.

(7) Aynı anabilim dalında hem Türkçe hem de İngilizce program açılmışsa, Türkçe programa kayıtlı bir öğrenci, İngilizce programdan ders alabilir ve bu öğrenci aldığı dersleri kendi anabilim dalından almış sayılır. İngilizce programa kayıtlı bir öğrenci Türkçe programdan aldığı dersi/dersleri İngilizce programa saydıramaz. Öğrencinin aynı içerikli bir dersi, her iki programdan da alması durumunda Türkçe programdaki dersi almış kabul edilir.

(8) Her lisansüstü programda, “bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği” konularını içeren en az bir dersin verilmesi zorunludur. Doktora programına kaydolanlar, yüksek lisansta alıp başarmış olmaları halinde, bu kapsamdaki bir dersi yeniden almazlar. Aynı enstitü içinde ve birbirine yakın programlarda bu ders, ortak ders olarak açılabilir/seçilebilir ve anabilim/anasanat dalı dersi olarak kabul edilir. Bu dersin, disiplinler arası enstitülerde ortak ders olarak biri örgün ve biri uzaktan öğretimde olmak üzere açılması mümkündür.

Ders ekleme ve bırakma

MADDE 18 – (1) Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma işlemleri, 16 ncı maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 19 – (1) Lisansüstü programlarda takip edilecek akademik takvim her yıl Senato tarafından belirlenir.

Dersler ve kredi transferi

MADDE 20 – (1) Her enstitü; anabilim/anasanat dalı akademik kurul kararı ile verilecek derslerin içeriklerini, değerlendirme yöntemini, öğrenme çıktılarını ve başarı kriterleri ile beraber ders kataloğunu Gazi Bilgi Paketinde yayımlar. Gerekli güncellemeler, her dönem dersi veren öğretim elemanlarınca yapılır.

(2) Her yarıyıl, bilimsel hazırlık programları hariç, açılacak lisansüstü dersler ve bunların sorumlu öğretim üyeleri anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Anabilim/anasanat dalının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile başka yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri de ders vermek üzere görevlendirilebilirler.

(3) Enstitülerin lisans eğitimi olmayan anabilim dallarındaki akademik kurul, o anabilim/anasanat dalında ders veren mevcut dönemdeki öğretim üyelerinden oluşur. Mevcut dönemdeki öğretim üyesi sayısı beş kişiden az ise, bir önceki dönemde ders veren öğretim üyeleri de kurula dâhil edilir.

(4) Anabilim/anasanat dalındaki akademik kurullardan talep edilen bilgi ve belgelerin enstitüye zamanında ulaştırılmaması halinde, söz konusu durum için enstitü yönetim kurulu tarafından resen karar alınır ve uygulanır.

(5) Bir dersin açılabilmesi için gerekli öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt yaptırması halinde, bu öğrenciler açılmış olan derslere yapacakları tercih dikkate alınarak geçiş yapabilirler. Bir dersi seçen öğrenci sayısının 15’i geçmesi durumunda o ders için; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile birden fazla şube açılabilir ve gerekirse yeni şubelere o alanda yetkin farklı öğretim üyeleri görevlendirilebilir.

(6) Bir öğrencinin enstitüye kayıt olmadan önceki son üç yılda yurt içi/yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan kayıtlı olduğu lisansüstü programda aldığı derslerden kayıtlı olduğu anabilim/anasanat dalına ait olanlardan en çok dört ders, ilgili başkanlığın görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılabilir. Daha önce mezun olunmuş bir lisansüstü programdan alınan dersler bu kapsam dışındadır.

(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü dersler, enstitü yönetim kurulunun kararı ile devam etmekte oldukları program için geçerli sayılır.

(8) Danışmanlar, lisansüstü programlarda danışmanlığını yaptığı her öğrenci için “uzmanlık alan dersi” açar. Öğrenci, her yarıyıl kendi danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersleri, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar ve enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

(9) Öğrenci, danışmanının belirlenmesini takiben tez dönemi başlayana kadar geçen dönemlerde danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersi yanında yine danışmanı tarafından açılan tez hazırlık dersini alır. Tez hazırlık dersi bir AKTS kredisinden oluşur ve tez dönemi başlayana kadar devam eder. Tez dönemine geçen öğrenci ise “tez çalışması” dersine kayıt olur ve bu ders 30 AKTS kredisinden oluşur.

(10) Tez/dönem projesi ve uzmanlık alan dersinin sonuçları her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik ve bütünleşik doktora programlarında üst üste iki dönem veya tezsiz yüksek lisans programları hariç diğer programlar için toplamda üç dönem tez/uzmanlık alan dersinden başarısız olan ya da ardışık iki dönemin herhangi birinde başarısız, diğerinde ise kaydını yenilemeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim üyesi tarafından izlenir.

Mazeret izni ve diğer ilgili durumlar

MADDE 22 – (1) Hastalık raporu ya da enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olan öğrenciler, mazeretlerinin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde bildirmek kaydıyla, rapor süresince veya mazeretine uygun olarak verilecek süre zarfında izinli sayılırlar. İzinli öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde sınavlara giremezler.

(2) Verilen izinler düşüldükten sonra devam zorunluluğunu yerine getiremeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılırlar.

(3) İzin nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler akademik takvimde belirtilen mazeret ara sınavına alınırlar. Final ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

(4) Askerlik, yurt dışı eğitim, yurt dışı görev ve uzun süreli sağlık kurulu raporu ile belgelenen hastalık sebebiyle eğitime devam edemeyen öğrenciler ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 ve 105 inci maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri, kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ve ilgili enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler sebebiyle verilecek izinler öğrencilerin azami sürelerine eklenir.

(5) Yukarıda belirtilen haller dışında kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyıl ders seçemezler. Yeterlik/tez aşamasında iseler danışman/yeterlik komitesi/tez izleme komitesi tarafından o yarıyıl değerlendirme dışı bırakılarak başarısız sayılırlar. Bu durumlarda geçen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(6) Azami kayıt dondurma süresi bilimsel hazırlık programı ve tezsiz yüksek lisansta 1 yarıyıl, tezli yüksek lisansta 2 yarıyıl, doktora/sanatta yeterlikte 4 yarıyıldır.

Ders dönemi sınavları, değerlendirme ve sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 23 – (1) Öğrenciler ara sınav ve/veya dönem içi çalışmalarından başka, dönem sonu sınavına ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirmesine alınır. İlgili anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenen dönem sonu sınav programı ilgili başkanlıkça duyurulur.

(2) İlgili dersin öğretim üyesi tarafından dönem başında öğrenciye ilan edilen değerlendirme yöntemi ve başarı kriterleri ile öğrencinin başarısı değerlendirilir.

(3) Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir. Öğrenciler, enstitü yönetim kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.

(4) Ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin başarı notunun hesaplanmasında dönem içi ve dönem sonu değerlendirme notunun ağırlığı ilgili öğretim üyesinin değerlendirme ve başarı kriterleri ile belirlenir. Dönem içi değerlendirme notunun ağırlığı en az %25, en çok %75 olabilir. Ara sınavlara ve/veya dönem içi çalışmalara katılmayan bir öğrenci final ve bütünleme sınavına giremez. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisansta başarı harf notu en az CC, doktora, bütünleşik doktora ve sanatta yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır. Uzaktan öğretimde, gözetimsiz yapılan ölçme, değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi % 20'den fazla olamaz.

(5) Kredili bir dersin başarı harf notu dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Başarı harf notuna karşılık gelen katsayılar aşağıdaki gibidir:

Harf Notu       Katsayı
AA                    4,00
BA                    3,50
BB                    3,00
CB                    2,50
CC                    2,00
DC                    1,50
DD                    1,00
FD                    0,50
FF                     0,00

(6) Ayrıca, çizelgedeki harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

a) B: Başarılı.
b) K: Başarısız.
c) D: Devamsız.
ç) G: Sınava Girmedi.

(7) Genel ağırlıklı not ortalaması; her bir dersten elde edilen başarı notu değeri o dersin AKTS kredisi ile çarpılır ve elde edilen sonuç derslerin toplam AKTS kredisine bölünür. Her ders için elde edilen ağırlık puanlarının toplamı öğrencinin genel ağırlıklı not ortalamasını oluşturur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Öğrencilerin kayıtlı olduğu program için aldığı veya saydırdığı kredili tüm dersler genel ağırlıklı not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınır. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Genel ağırlıklı not ortalamasının yükseltilmesi amacıyla tekrar alınan derslerde son not geçerlidir. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Uzmanlık alan dersi, tez hazırlık dersi, dönem projesi ve tez çalışması gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz.

(8) Mezuniyet için genel not ortalamasının; tezsiz/tezli yüksek lisansta en az 2,50/4,00; doktora ve sanatta yeterlikte ise en az 3,00/4,00 olması gerekir. Toplam kredisini tamamladığı halde mezuniyet şartını sağlayamamış olan öğrenciler yeni ders/dersler alarak bu şartı sağlarlar.

(9) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için dönem sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin başarı harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve başarı harf notu (FF) olarak işlem görür.

(10) Öğrenci kabulü, vize, final, bütünleme ve diğer sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Maddi hata itirazları, sınav sonuçlarının öğrenci bilgi sisteminde ilan edilmesini izleyen en geç beş iş günü içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak yapılır. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. Enstitü yönetim kurulunca, gerektiğinde dersin sorumlu öğretim üyelerinin görüşü de alınarak, sınav kâğıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

(11) Uzaktan öğretim programları ile ilgili eğitim-öğretim esasları, bu Yönetmelikte belirtilen tezsiz yüksek lisans programlarının esaslarına tabidir.

Cari hizmet maliyetinin hesaplanması, öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri

MADDE 24 – (1) Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak; 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümleri, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar, ilgili diğer mevzuat ve özel ikili anlaşma hükümleri uygulanır.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç

MADDE 25 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile yeni fikirler/çözümler geliştirme yeteneği kazanmasını veya sanatsal çalışmalar yapmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programı süresi

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans, toplam 24 kredi ve 60 AKTS değerinden az olmamak koşuluyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim/anasanat dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, Üniversite içinde başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir. Danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(3) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı görünen ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans proje danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri, danışman atanana kadar ilgili anabilim/anasanat başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) İlgili başkanlığın belirlediği program çerçevesinde, derslerin tamamlanacağı dönemde öğrenciye bir seminer dersi verilir. Seminer dersinin not değerlendirmesi; dersi yürüten öğretim üyesi tarafından başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak yapılır.

(6) Derslerini başarıyla tamamlayan öğrenci, danışmanının uygun gördüğü tez önerisini tez dönemine kaydolduğundan itibaren en geç üç ay içerisinde enstitüye verir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

(7) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurt dışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak, tezini bitirme aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde üç aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarında yer değiştiren, bilimsel araştırma kurumlarına görevlendirilen ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(8) Bilimsel hazırlık almayan öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ve danışmanın önerisi ile lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca alınacak bu dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanmış tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın onayı alınarak enstitüye sunulur.

(2) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bildirisinin, bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş olması, bir adet bilimsel makalesinin ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış olması, tez çalışmasıyla ilgili en az bir karma sanatsal etkinliğe katılmış olması şartlarından birini yerine getirmesi, yüksek lisans tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(3) Tez çalışmasını tamamlayan ve ikinci fıkradaki şartları sağlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili başkanlık aracılığıyla enstitüye gönderir.

(4) Tezli yüksek lisans için tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın kendisiyle birlikte önereceği beş öğretim üyesi ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi olmak üzere toplam on üye içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere en az üç kişiden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili anabilim/anasanat dalından, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan yüksek lisans tezleri için jüri beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilemez. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(5) Jüri üyelerinin atanmasından sonra öğrenci, on beş gün içinde tezini jüri üyelerine teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. İlgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Süresi içinde tez savunmasının yapılamaması durumunda enstitü yönetim kurulu resen yeni bir jüri belirler. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı; tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler yerine yedek üye/üyeler, ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan veya mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrencinin durumu enstitü yönetim kurulu tarafından tespit edilir ve sekizinci fıkra hükmü uygulanır.

(6) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir.

(7) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç üç ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(8) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen ya da düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, başarısız sayılır ve öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Düzeltme için verilen ek süre sonunda tez savunmasına gelemeyen/giremeyen bir öğrenci, yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olması halinde yeniden tez savunma sınavına alınır.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrenci, azami öğrenim süresini kullanmış ve tezsiz yüksek lisans koşullarını sağlayamamış ise, ek bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda başarılı ya da başarısız olarak enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak, jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı, aksi belirtilmedikçe, Üniversiteye aittir.

(12) Tez, öğrenim görülen yüksek lisans program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurtdışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 29 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az üç kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan yüksek lisans öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınav tarihi; diğer programlara kayıtlı öğrenciler için ise tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Doktora Programı

Programın amaç ve kapsamı

MADDE 33 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;
a) Bilime yenilik getirme,
b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,
c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,
niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programı ve süresi

MADDE 34 – (1) Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl azami süresi on dört yarıyıldır.

(2) Doktora programı, yurt içi ve yurt dışı ortak doktora programı şeklinde de düzenlenebilir.

(3) Diş hekimliği ile ilgili doktora programlarının alan ve klinik çalışmaları, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve yürütülür.

Danışman atanması ve derslerin belirlenmesi

MADDE 35 – (1) Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 27 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 24 kredilik 9 ders alarak ders yükünü tamamlar. Doktora programı lisans derecesiyle kabul edilen öğrenciler için; en az 45 kredi ve 120 AKTS değerinde bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil 17 ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez önerisi ve tez çalışmasıyla birlikte toplamda 300 AKTS kredisinden oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer ve kredili derslerin AKTS değerleri anabilim dalı akademik kurulu önerisi ile ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersinin lisansüstü eğitiminde bir kez alınması yeterlidir.

(2) Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat dalı başkanlığının her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği bir öğretim üyesini danışman olarak atar. Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez danışmanı ve tez konusu enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Üniversitede, çalışma konusuyla ilgili gerekli niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu tarafından, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine başka bir yükseköğretim kurumundan bir öğretim üyesi de birinci danışman olarak atanabilir.

(3) Doktora programlarında birinci danışman atamada, öğretim üyesinin daha önce en az bir tezli yüksek lisans öğrenci tezini birinci danışman olarak yönetmiş ve başarı ile tamamlatmış olması şartı aranır. 8 inci maddenin beşinci fıkrasına göre öğrenci kabul eden programlar için bu şart uygulanmaz.

(4) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık sayısının üst sınırı Yükseköğretim Kurulu yetkili kurullarınca belirlenir. Bu sayının düşürülmesine veya sadece 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programda kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına enstitü yönetim kurulu karar verir. İki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır. Tezsiz yüksek lisans danışmanlığı bu sayıların dışında tutulur.

(5) Öğrenciye danışman atamada; öğretim üyesi uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır. Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurtiçi veya yurtdışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi veya Üniversite kadrosu dışından en az doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir kişi ikinci danışman atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile yürütülen ortak programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir.

(6) Öğrencinin alacağı derslerin belirlenmesi ve kayıt işlemleri danışman atanana kadar ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür.

(7) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayan veya 3.00/4.00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını yüksek lisans sonrası doktora yapanlar için on iki yarıyıl sonuna kadar veya lisans sonrası doktora (bütünleşik doktora) yapanlar için 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Lisans derecesi ile doktora programına kaydolmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları ve aynı programda tezsiz yüksek lisans programı olması kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu öğrencilere azami sürelerini kullanmış olmaları halinde tezsiz yüksek lisans için gerekli koşulları sağlamaları için bir yarıyıl ek süre verilir.

(10) Danışmanın çekilme talebi ya da öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye enstitü yönetim kurulunca yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır. Danışmanlığını sürdürürken yurtdışına uzun süreli görevlendirilmiş öğretim üyesinin danışmanlığı altı ayın sonunda kendiliğinden sona erer. Öğrenci ve danışmanın birlikte talebi halinde danışman değişikliği altı aydan önce de yapılabilir. İstifa eden, altı aydan fazla süreyle yükseköğretim kurumları dışında başka bir kurumda görevlendirilen veya kadrosuyla geçen öğretim üyesinin danışmanlığı kendiliğinden sona erer. Ancak tezini bitirme aşamasındaki doktora öğrencileri için öğrencinin ve danışmanın birlikte talebi halinde altı aya kadar enstitü yönetim kurulu kararıyla danışmanlık görevi uzatılabilir. Yükseköğretim kurumları arasında yer değiştiren, yükseköğretim kurum üst kurullarında veya bilimsel araştırma kurumlarında görevlendirilen ya da emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları, istemeleri halinde, süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(11) Mezun olunmuş bir programda alınmış hiçbir ders başka bir programda yeniden saydırılamaz.

(12) Bir öğrencinin; enstitünün başka anabilim/anasanat dallarından, Üniversitenin diğer enstitülerinden, farklı yükseköğretim kurumlarından aldığı ya da saydırdığı derslerin toplamı dörtten fazla olamaz. Ancak ortak program yürüten anabilim dalları için 17 nci maddenin üçüncü ve altıncı fıkraları dikkate alınır.

Doktora yeterlik sınavı

MADDE 36 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(3) Yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınavların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci doksan dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa enstitü ile ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, doktora yaptığı anabilim/anasanat dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

(5) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik dönemine kayıt yaptırmayan veya sınava girmeyen öğrenci enstitü yönetim kurulunca kabul edilebilir bir mazereti olmadığı takdirde başarısız sayılır. Enstitü yönetim kurulunca mazeretleri kabul edilenlere yeni sınav hakkı verilir.

(6) Öğrenci, beşinci fıkraya aykırı olmamak koşuluyla, yeterlik sınavına ilk girişi, mazeretsiz olarak ve bir defaya mahsus, dönem başında enstitü yönetimine yazılı başvuru yaparak erteleme talebinde bulunabilir. Ertelemenin kabul edilmesi ek bir dönem verilmesi anlamına gelmez.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, jürinin önerip enstitü yönetim kurulu ile kesinleşen dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az 8 dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci tezli/tezsiz yüksek lisans programına geçebilir.

Doktora tez izleme komitesi

MADDE 37 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın da görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur. Süresi içinde mazeretsiz tez izleme komitesi oluşturulmayan öğrencinin danışmanlığı anabilim/anasanat dalı başkanlığına aktarılır. Öğrenciye yeni bir danışman atanır veya danışman ve öğrencinin istemesi durumunda aynı danışman tekrar atanabilir.

(2) Tez izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği başka bir anabilim/anasanat veya yükseköğretim kurumundan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkanlığın, anabilim/anasanat dalı içinden ya da başka bir anabilim/anasanat dalı veya yükseköğretim kurumundan önereceği üç öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili anabilim/anasanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya Üniversite içindeki başka bir anabilim/anasanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın gerekçeli görüşü alınarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

(3) Yurt dışı ile yürütülen ortak programlarda, danışman veya ikinci danışman tez izleme komitesi raporuna esas teşkil edecek bir raporu komite toplantısından önce ilgili başkanlığa iletir. Tez izleme komitesi gönderilen raporu değerlendirerek kendi raporuna ekler.

Tez önerisi savunması

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve/veya yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar, ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir. Başarısızlık durumunda gerekçeler de tutanağa eklenir.

(7) Tez izleme komitesinin belirlenen aralıklarda toplanmaması durumunda Tez İzleme Komitesi değerlendirme sonucu “başarısız” kabul edilir. Tez izleme komitesi toplanarak ya da toplanmadan üst üste iki kez veya toplamda üç kez “başarısız” sonucun oluşması halinde öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Öğrencinin doktora tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından onaylanan tez yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur. Doktora tezi savunmaya alınmadan önce, danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tez enstitüye sunulur.

(3) Öğrencinin danışmanıyla birlikte hazırladığı en az bir adet bilimsel makalesinin; SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ya da Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınavında kabul edilen alan indekslerinde yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması (DOI numarası almış olmak), şartlarından birini yerine getirmesi doktora tez savunma jürisinin kurulması için ön şart olarak aranır.

(4) Yayın şartını sağlayan öğrenci, tez danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere doktora tezini enstitüye teslim eder.

(5) Doktora tez jürisi; uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak danışmanın tez izleme komitesi üyeleri ile birlikte önereceği beş öğretim üyesinden ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önereceği beş öğretim üyesi içinden, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Doktora jürisi, tez izleme komitesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi Üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır. Tez jürisi enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez. İlgili enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tez enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

(6) Öğrenci, en geç 15 gün içinde, enstitü yönetim kurulunca atanan jüri üyelerine tezini teslim eder. Jüri üyeleri enstitünün yazılı davetiyle, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Dilekçe ile mazeretini en geç bir gün öncesinden beyan eden asıl üye/üyeler (Tez İzleme Komitesi üyeleri hariç) yerine yedek üye/üyeler ilgili başkanlık tarafından tez savunma sınavına davet edilir ya da ilgili jürinin gerekçeli kararı ile savunma sınavı bir ay ertelenebilir. Erteleme kararı bilgisi jüri toplanma süresinin en geç son günü danışman tarafından ilgili enstitüye yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde ya da erteleme süresi sonunda tez savunmasının yapılamaması durumunda, enstitü yönetim kurulu resen, içinde öncelikli olarak Tez İzleme Komitesi üyelerinin yer aldığı yeni bir jüri belirler. Öğrenci, en geç on beş gün içinde, enstitü yönetim kurulunca resen atanan asıl ve yedek jüri üyelerine tezini teslim eder. Kurulan yeni jüri en geç bir ay içinde toplanır. Birinci danışman haricinde, ikinci danışman ya da Tez İzleme Komitesi üyesinin/üyelerinin savunma sınavına katılmaması durumunda diğer yedek üye/üyeler toplantıya çağrılır. Jüri üyeleri, söz konusu tez hakkında kişisel raporlarını hazırlar. Tez savunma sınavının yapılacağı yer ve tarih, enstitünün ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından en az yedi gün önceden duyurulur. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması, savunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur ve öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilere açık olarak yapılır. Jüri üyeleri toplandığı halde öğrencinin tez savunmasına girmemesi/girememesi halinde, durum jüri üyeleri tarafından tutanak altına alınır ve tutanak aynı gün enstitüye teslim edilir. Öğrenci mazeretini belgelendirdiği ve bu mazeret enstitü yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, mazeret süresinin bitiminden itibaren on beş gün içinde yeniden savunmaya alınır. Enstitü yönetim kuruluna mazeret sunmayan, mazereti kabul edilmeyen ya da mazeretli olsa dahi iki kez tez savunma sınavına girmeyen öğrenci için 39 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası hükümleri uygulanır.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç iş günü içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesinin/üyelerinin gerekçesi tutanağa eklenir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, gereğini yaparak tezini en geç altı ay içinde aynı jüri önünde yeniden savunur.

(9) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 35 inci maddenin dokuzuncu fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(11) AKTS kredilerini başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen fakat azami öğrenim süresi sonunda, danışmanının da onayını alarak jürisi belirlenmek üzere tezini enstitüye teslim etmeyen öğrenci başarısız sayılır ve bu öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(12) Herhangi bir sebeple danışmanı değiştirilen öğrenciye ek süre verilmez, geçen süre azami süresinden sayılır.

(13) Tez savunması sonucunda başarılı bulunan tezin fikri mülkiyet hakkı aksi belirtilmedikçe Üniversiteye aittir.

(14) Tez, öğrenim görülen doktora program dilinde yazılır ve sunulur. Ancak yabancı uyruklu ve/veya yurt dışı üniversitelerle ikili işbirliği/protokol kapsamındaki öğrencilerin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun kararıyla İngilizce veya Senato kararıyla farklı bir dilde de yazılabilir ve sunulabilir.

Doktora diploması

MADDE 40 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan ve yayın şartını sağlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Doktora tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci, doktora tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az bir kopyası ile birlikte elektronik ortamda yazılmış en az bir kopyasını tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim etmek zorundadır. Enstitü yönetim kurulu, talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar mezun olamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde enstitü ile ilişiği kesilir. Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezini ve enstitü tarafından istenen diğer belgeleri ilgili enstitüye teslim eden ve tezi tez yazım kurallarına uygun bulunan doktora öğrencisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla doktora diploması almaya hak kazanır. Mezuniyet tarihi, tezin kabul edildiği tez sınavı tarihidir. İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir. Doktora diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

Gazi Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için tıklayınız

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anasayfası için tıklayınız.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Ürünleri Tasarımı ABD Danışman Tercih Formu için tıklayınız