Tüm Lisans Öğrencilerinin Dikkatine!!! Müfredat değişikliği Hakkında (ÖNEMLİ) - Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
Duyurular

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans programında kayıtlı bulunan tüm öğrencilere uygulanacak olan müfredat uygulama esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ

GÜNCELLENEN LİSANS PROGRAM MÜFREDATI UYGULAMA ESASLARI

 

 1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programı Gazi Üniversitesi Senatosu'nun 10.08.2018 tarih ve 18/84 sayılı kararı ile güncellenmiştir. Güncellenmiş müfredat Tablo 1'de sunulmuştur.

 

 1. Tablo 1'de sunulan yeni müfredat 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans programında kayıtlı bulunan tüm öğrencilere uygulanacaktır.

 

 1. 2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı ile birlikte yerel kredi hesaplaması tamamen kaldırılmış olup sadece AKTS kredisi uygulanacaktır. “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Düzeyleri” için belirlenen kredi toplamı gereği; dört yıllık Endüstri Ürünleri Tasarımı lisans programından en az 240 AKTS kredisi başarılarak mezun olunabilecektir. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi), öğrenci merkezli olarak öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir. Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler vb.)  ifade eden bir değerdir. Güncellenen lisans programı müfredatımızda bulunan tüm derslerin AKTS kredileri Tablo 1'de görülmektedir. Ayrıca, Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisans Programından mezun olabilmek için gerekli olan asgari zorunlu ve seçmeli ders kredileri de Tablo 2'de sunulmaktadır.

 

 1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz döneminde 1. sınıfa kayıt yaptıran ya da hazırlık sınıfını atlayarak 1. sınıfa geçen öğrencilerimiz tamamen Tablo 1'de sunulan yeni müfredata uygun olarak bizzat akademik danışmanları ile birlikte ders kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 

 1.  Önceki yıllarda eski lisans programı ile eğitimine başlamış olan öğrenciler ise  Tablo 6'da belirtilen Müfredat Denklik Listesi çerçevesinde bizzat akademik danışmanları ile birlikte ders kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir. Yeni lisans programı müfredatının intibak esasları AKTS kredileri esas alınarak hazırlanmış olup, ders kayıt dönemlerinde öğrencilerimizin ve akademik danışmanlarının özellikle AKTS kredilerine dikkat etmesi gerekmektedir.

 

 1. Seçmeli dersler, Teknik/Mesleki Seçmeli Dersler (T/MS), Teknik/Mesleki olmayan Seçmeli Dersler (T/MOS) ve Alan Dışı Seçmeli Dersler (ADS) olmak üzere 3 kategoride ele alınacaktır.

Seçmeli dersler, V. yarıyıldan itibaren müfredat programında yer almakta olup, öğrencilerimizin mezun olabilmesi için asgari 10 Teknik/Mesleki Seçmeli Ders (30 AKTS), 1 Teknik/Mesleki olmayan Seçmeli Ders (3 AKTS) ve 1 Alan Dışı Seçmeli Ders (2 AKTS) olmak üzere toplam asgari 12 seçmeli ders (35 AKTS) almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Seçmeli dersler yalnızca ait olduğu kategoride hesaplanacaktır; AKTS kredisi denk olsa dahi birbirleri yerine saydırma yapılamayacaktır (Örneğin, 2 adet Teknik/Mesleki olmayan seçmeli ders alan bir öğrenci, bunlardan birini Teknik/Mesleki seçmeli ders yerine saydıramayacaktır; her kategoriden asgari olarak yukarıda belirtilen sayı kadar seçmeli dersin başarıyla tamamlanması gerekmektedir). Tablo 3’de yeni lisans programı müfredatında yer alan Teknik/Mesleki Seçmeli Dersler (T/MS) ve Teknik/Mesleki olmayan Seçmeli Dersler (T/MOS) listelenmiştir. Teknik/Mesleki olmayan Seçmeli Dersler (T/MOS), Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden seçilebileceği gibi Mimarlık Fakülte bünyesindeki diğer bölümlerden de (Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama) seçilebilmektedir.

 

 1. Alan dışı seçmeli dersler (ADS), üniversite bünyesinde farklı fakülteler tarafından açılan alan dışı seçmeli dersler listesinden, herhangi fakülte ayrımı olmaksızın seçilebilmektedir. Gazi Üniversitesi bünyesinde açılması kararlaştırılan alan dışı seçmeli dersler Tablo 4.A’da ve bu derslerin konu başlıklarına göre sınıflandırıldığı liste Tablo 4.B’de yer almaktadır. Söz konusu dersler, Tablo 4.B’de belirtilen konu başlıklarına göre her gün 15.30-17.30 saatleri arasında açılacak olup yerleri ve günleri daha sonra ilan edilecektir. Öğrencilerimizin programlarının en uygun olduğu gün içerisindeki 15.30-17.30 saat aralığını Alan Dışı Seçmeli Ders için ayırmaları bu çerçevede herhangi bir ders çakışması olmaması açısından önem taşımaktadır.

 

 1. Önceki yıllarda uzaktan eğitim yoluyla verilen Türk Dili dersleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ve Yabancı Dil (İngilizce) dersleri 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren örgün eğitim yöntemiyle verilecektir. Dolayısıyla, ders kayıt döneminde, söz konusu derslerin başka derslerle saat çakışması olmadan seçilmesi gerekmektedir.

 

 1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında yapılan müfredat değişiklikleri nedeniyle öğrencilerin daha önce alarak başarısız oldukları dersler (tekrarlı dersler), ders alma ekranına önceden atanmayacaktır. Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, birinci sınıf yarıyıllarındaki tüm dersleri almak zorundadır. Öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece bir dersi, bir kez ertelenebilir.” hükmüne ders kayıt ve danışman onayı tarihlerinde hem öğrenciler hem danışmanlar tarafından azami dikkat gösterilmesi ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir. Tekrarlı ders, müfredattan kaldırılmış ya da ismi değiştirilmiş ise Tablo 6'da belirtilen Müfredat Denklik Listesinde, söz konusu dersin karşısında yeni müfredatta denk gösterilen ders tekrarlı ders olarak seçilecektir. Bu işlemlerin tümünde Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan hükümler aynen geçerli olacaktır.

 

 1. Gazi Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesinin 4. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca, öğrencilerin danışman onayı işlemleri, danışmanlarıyla beraber yapılmalıdır. Bu nedenle öğrencilerimizin ders kayıt sürecinde bizzat danışmanlarının yanına giderek gerekli ders seçimlerini ve onaylarını yapmaları büyük önem taşımaktadır. Danışman onayları sürecinde danışmanıyla iletişime geçmeyen öğrencilerin ders kayıt ve onaylarından kaynaklı oluşabilecek sorunlarda sorumluluk tamamen öğrenciye ait olacaktır.

 

 1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü yeni Lisans Programı kapsamında 8 adet ön şartlı ders bulunmaktadır. Söz konusu dersler ve ön şartı olan dersler, Tablo 5te verilmiştir. Ön şartlı derslerin alınabilmesi için, o dersin ön şartı olan dersin öğrenci tarafından alınmış ve başarıyla tamamlanmış olması gerekmektedir.

 

 1. Endüstri Ürünleri Tasarımı Programına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi ve sonrasında başlayan öğrenciler için Tablo 1’de verilen müfredat aynen geçerli olacaktır. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’nden önce Endüstri Ürünleri Tasarımı Programına kayıt yaptırmış öğrenciler için yeni müfredatın yürütülmesine yönelik Tablo 6’da yer alan ve sisteme tanımlanmış olan Müfredat Denklik listeleri esas alınacaktır. (Örneğin I. yarıyıl müfredat denklik tablosuna göre, eski müfredat kapsamında ENT 121 Tasarım Kültürü I dersini almış ve başarıyla geçmiş bir öğrenci, yeni müfredatta söz konusu dersin denkliğinin verilmiş olduğu ENT 103 Ürün Tasarımına Giriş dersini almayacak; ENT 103 Ürün Tasarımına Giriş dersi öğrenci karnesinde başarılı ya da muaf olarak yer alacak ve kredisi aldığı toplam krediye dahil edilecektir. Diğer taraftan, ENT 121 Tasarım Kültürü I dersini almış ve dersi başaramamış bir öğrenci, söz konusu dersin yerine yeni müfredatta denkliğinin verilmiş olduğu ENT 103 Ürün Tasarımına Giriş dersini 9. maddede yer alan usuller çerçevesinde alacaktır).

 

 1. Müfredat programındaki bazı derslerin adının yanında yer alan “ÖD” kısaltması, “Özel Değerlendirme” anlamına gelmekte olup, proje, ödev, uygulama vb. esaslı olan söz konusu derslerin başarı notu klasik yöntemlerle hesaplanmamaktadır.

 

 1. Öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Dersten çekilme işlemi, danışman ile birlikte yapılmaktadır. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten çekilme işlemi yapılabilir. Öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlı derslerden (Tablo 6'daki denklik listesine bağlı olarak daha önce başarısız olunan dersin yerine alınacak olan ders, tekrarlı ders kapsamında ele alınacaktır), daha önce çekilme işlemi yapılan derslerden veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

 1. Ders kayıtlarının ve danışman onaylarının sorunsuz yürütülebilmesi açısından öğrencilerimizin ve akademik danışmanlarının yukarıda bahsedilen hususları ve ekte sunulan tabloları dikkatle incelemeleri ve karşılaşılan herhangi bir sorunda Bölüm Başkanlığına ivedilikle bilgi vermeleri gerekmektedir.

               

                                 

TABLO 1.  ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ YENİ LİSANS PROGRAMI MÜFREDATI

I. YARIYIL (1. SINIF 1. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ID 101

BASIC DESIGN I (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

10

ENT 111

TEKNİK RESİM I (ÖD)

Zorunlu

0+1+2

4

ENT 103

ÜRÜN TASARIMINA GİRİŞ

Zorunlu

0+0+2

3

ENT 131

ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK

Zorunlu

0+0+3

3

ENT 151

ÜRÜN TASARIMINDA GEOMETRİ

Zorunlu

0+0+3

3

ENG 103

ENGLISH I

Zorunlu

0+0+3

3

TÜR 101

TÜRK DİLİ-I

Zorunlu

0+0+2

2

TAR 101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I

Zorunlu

0+0+2

2

TOPLAM KREDİ

30

II. YARIYIL (1. SINIF 2. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ID 102

BASIC DESIGN II (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

10

ENT 112

TEKNİK RESİM II

Zorunlu

0+1+2

4

ENT 132

TASARIM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ I

Zorunlu

0+0+2

3

ENG 104

ENGLISH II

Zorunlu

0+0+3

3

TÜR 102

TÜRK DİLİ-II

Zorunlu

0+0+2

2

TAR 102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II

Zorunlu

0+0+2

2

ENT 114

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ I

Zorunlu

0+1+2

3

ENT 106

MAKET YAPIMI

Zorunlu

0+2+1

3

TOPLAM KREDİ

30

III. YARIYIL (2. SINIF 1. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ID 201

PRODUCT DESIGN I (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

10

ENT 213

TASARIMDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ  (ÖD)

Zorunlu

0+1+2

3

ENT 217

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (ÖD)

Zorunlu

0+2+2

4

ENT 223

TASARIM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ II

Zorunlu

0+0+2

2

ENT 231

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ II

Zorunlu

0+1+2

3

ENT 233

MEKANİZMALAR VE DETAY

Zorunlu

0+0+2

2

ENT 251

STATİK VE MUKAVEMET

Zorunlu

0+0+3

3

ENG 203

ACADEMIC ENGLISH I

Zorunlu

0+0+3

3

TOPLAM KREDİ

30

IV. YARIYIL (2. SINIF 2. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ID 202

PRODUCT DESIGN II (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

10

ENT 216

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (ÖD)

Zorunlu

0+2+2

5

ENT 232

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ III

Zorunlu

0+1+2

3

ENT 226

ÜRÜN ANALİZİ

Zorunlu

0+1+2

3

ENT 204

ERGONOMİ

Zorunlu

0+0+3

3

ENT 238

GRAFİK TASARIM

Zorunlu

0+2+2

3

ENG 204

ACADEMIC ENGLISH II

Zorunlu

0+0+3

3

TOPLAM KREDİ

30

V. YARIYIL (3. SINIF 1. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ENT 290

STAJ I

Zorunlu

0+1+0

8

ID 301

PRODUCT DESIGN III (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

10

ENT 313

SUNUM TEKNİKLERİ I (ÖD)

Zorunlu

0+2+1

2

ENT 321

EKONOMİ VE PAZARLAMA

Zorunlu

0+0+2

2

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

ADS

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+2

2

TOPLAM KREDİ

30

VI. YARIYIL (3. SINIF 2. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ID 302

PRODUCT DESIGN IV (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

11

ENT 312

SUNUM TEKNİKLERİ II (ÖD)

Zorunlu

0+2+1

3

ENT 304

TASARIM VE PROJE YÖNETİMİ (ÖD)

Zorunlu

0+1+2

4

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MOS

TEKNİK/MESLEKİ OLMAYAN SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

TOPLAM KREDİ

30

VII. YARIYIL (4. SINIF 1. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ENT 390

STAJ II

Zorunlu

0+1+0

8

ENT 405

ÜRÜN TASARIMI V (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

11

ENT 411

TASARIM PRATİĞİ VE FİKRİ SİNAİ HAKLAR

Zorunlu

0+2+1

3

ISG 401

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-I

Zorunlu

0+0+2

2

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

TOPLAM KREDİ

30

VIII. YARIYIL (4. SINIF 2. DÖNEM)

KODU

ADI

DURUMU

SAATİ
“L+U+T"

AKTS

ENT406

MEZUNİYET PROJESİ (ÖD)

Zorunlu

0+6+2

19

ISG 402

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ-II

Zorunlu

0+0+2

2

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

T/MS

TEKNİK/MESLEKİ SEÇMELİ DERS

Seçmeli

0+0+3

3

TOPLAM KREDİ

30

 

 

TABLO 2.  MEZUNİYET KREDİLERİ

DERSİN DURUMU

SAYISI

AKTS

ZORUNLU

42

205

SEÇMELİ

12

35

TOPLAM

54

240

 

 

TABLO 3.  TEKNİK/MESLEKİ (T/MS) VE TEKNİK/MESLEKİ OLMAYAN (T/MOS) SEÇMELİ DERSLER

SEÇMELİ DERS LİSTESİ

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kategorisi

Kredi

Teo.

Uyg.

Lab.

AKTS

ENT 360

ERASMUS STAJ

T/MS

3

0

0

3

ENT 365

ÜRÜN GRAFİĞİ

T/MS

3

0

0

3

ENT 378

TASARIMDA ANLAM

T/MS

3

0

0

3

ENT 369

TASARIM METOTLARI

T/MS

3

0

0

3

ENT 364

ETKİLEŞİMLİ MEDYA

T/MS

3

0

0

3

ENT 366

TASARIM PSİKOLOJİSİ

T/MS

3

0

0

3

ENT 368

ÜRÜN TASARIMINDA RENK

T/MS

3

0

0

3

ENT 370

MEKÂN TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 372

KULLANICI ÜRÜN ETKİLEŞİMİ

T/MS

3

0

0

3

ENT 376

İLERİ MODELLEME VE ANİMASYON

T/MS

3

0

0

3

ENT 371

YARATICI DÜŞÜNME VE FİKİR ÜRETİMİ

T/MOS

3

0

0

3

ENT 380

BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

T/MOS

3

0

0

3

ENT 382

PORTFOLYO

T/MOS

3

0

0

3

ENT 392

GİRİŞİMCİLİK

T/MOS

3

0

0

3

M 3642

PERSPEKTİF (SEÇ.)

T/MOS

2

0

0

3

M 3692

MİMARLIKTA ESKİZ

T/MOS

2

0

0

3

M 3802

İMGE İNŞAASI VE MİMARİ FOTOĞRAF

T/MOS

2

0

0

3

M 3552

KÜLTÜRELLİK VE KİMLİK

T/MOS

2

0

0

3

SBP 3208

DÜNYANIN YEŞİL TARİHİ

T/MOS

2

0

0

3

SBP 3202

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ

T/MOS

2

0

0

3

SBP 3902

MEDYA VE SOSYAL KONULAR

T/MOS

2

0

0

3

SBP 3904

TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI

T/MOS

2

0

0

3

ENT 460

ERASMUS STAJ

T/MS

3

0

0

3

ENT 463

MEDİKAL TASARIM

T/MS

3

0

0

3

ENT 465

AMBALAJ TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 467

MOBİLYA TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 469

YARIŞMA ODAKLI TASARIM

T/MS

3

0

0

3

ENT 473

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRÜN ANALİZİ

T/MS

3

0

0

3

ENT 464

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 466

KENTSEL DONATI TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 468

OTOMOTİV TASARIMI

T/MS

3

0

0

3

ENT 470

ENGELLİLER İÇİN TASARIM

T/MS

3

0

0

3

ENT 472

İLLÜSTRASYON

T/MS

3

0

0

3

 

 

 

TABLO 4.A.  ALAN DIŞI SEÇMELİ (ADS) DERSLER

ALAN DIŞI SEÇMELİ DERS ÖNERİLERİ

Birim Adı

Ders Adı

Öğretim Elemanı

Spor Bilimler Fakültesi

Beden Eğitimi Ve Spor

Dr. Öğr. Gör. Murat KALFA

Yüzme

Doç.Dr Zafer ÇİMEN

Fitness

 

Tenis

Cengiz AKARÇEŞME

Sağlık Bilimler Fakültesi

Toplumsal Cinsiyet

Şengül YAMAN SÖZBİR

Doç.Dr.Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Tıp Fakültesi

Sağlık Okuryazarlığı

Prof. Dr. Seçil ÖZKAN

Yabancı Diller Yüksekokulu

Çağdaş Yunanca I - II

Öğr.Gör.Bengü ECE

Farsça I-II

Öğr.Gör.Funda KUL

Fen Fakültesi

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I-II

Doç.Dr. Hülya OLMUŞ

Çevre Kirliliği Ve Ekolojik Etkileri

Prof.Dr.Murat EKİCİ

Prof.Dr.Suat KAYAK

Doç.Dr. M. Erkan UZUNHİSARCIKLI

Güncel Kimyada Seçilmiş Konular

Prof.Dr. Nurcan KARACAN

Prof. Dr.Ümmühan ÖZDEMİR ÖZMEN

Kozmetik Mikrobiyolojisi

Prof.Dr.Nihal YÜCEL

Prof.Dr.Sumru ÇITAK

Prof.Dr. Neslihan GÜNDOĞAN

Nükleer Radyasyon Dedektörleri

Doç.Dr. Aynur ÖZCAN

Patent Hazırlama Teknikleri

Prof.Dr. Raşit AHISKA

X Işınları

Prof.Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK

Eczacılık Fakültesi

Aromaterapiye Giriş

Prof.Dr. Didem DELİORMAN ORHAN

Homeopatiye Giriş

Bitkisel Çayla Fitoterapiye Giriş

İlaç Şekillerinde Temel Kavramlar

Prof.Dr. Füsun ACARTÜRK

Kozmetik Ürünlerde Temel Kavramlar

Yaşamda Analitik Kimya

Doc. Dr. Aysel Berkkan

Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Mşv.

Yazarlık ve Basma Becerisi

Doç. Dr. İbrahim Hakan DÖNMEZ

 

Gazi Eğitim Fakültesi

Türk Halk Müziği

Dr.Öğr.Üys.Murat KARABULUT

Türk Sanat Müziği

Öğr.Gör. Muzaffer ŞENDURAN

Bağlama

Dr.Öğr.Üys.Murat KARABULUT

Ud

Öğr.Gör.Tolga OTAR

Kanun

Doç.DR. Barış KARAELMA

Ney

Öğr.Gör.Tolga SARAÇOĞLU

Gitar

Arş.Gör.Dr.Fatih BİNGÖL

Kaval

Öğr.Gör. Şahin DOĞAN

Ses Eğitimi

Öğr. Gör. Dr. İlknur Özal GÖNCÜ

Resim

Öğr.Gör.Didem VURAL

Desen

Öğr.Gör.Didem VURAL

Seramik

Dr.Öğr. Üy. Reyhan Y. GEMALYAMAN

Heykel

Öğr.Gör. Necmettin Yağçı

Fotoğraf

Öğr. Gör.Veysel ŞAYLİ

Grafik Tasarımı

Öğr. Gör.Veysel ŞAYLİ

Etkili Dinleme

Doç.Dr. Yusuf Doğan

Yönetim Becerileri ve Liderlik

Prof.Dr. Necati CEMALOĞLU

Zeka Oyunları

Öğr.Gör.Dr. İbrahim YÜKSEL

Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

Prof.Dr.Nurdan KALAYCI

Satranç Öğretimi

Öğr. Gör.Dr. İbrahim YÜKSEL

AB Proje Hazırlama (II.Dönem)

Doç.Dr.Salih ŞAHİN

Yaşadığımız Ülke Türkiye

Doç.Dr.Salih ŞAHİN

Finans ve Hukuk Okuryazarlığı

Doç.Dr. Hasan ÇAKIR

Bilim Felsefesi

Doç.Dr.Ayten KOÇ AYDIN

Bilim Tarihi

Doç.Dr.Ayten KOÇ AYDIN

Medya Okuryazarlığı

Doç.Dr.Demet SOMONCUOĞLU

ÖZERBAŞ

Diş Hekimliği Fakültesi

Beden Dili-Sözsüz İletişim

Prof.Dr.Lale TANER

TÖMER

Japonca

Mehmet YILDIRIM

Mimarlık Fakültesi

Eskiçağ Anadolu Mimarlığı

Doç.Dr.Önder AYDIN

Tarihi Çevre Koruma

Doç.Dr.Özlem SAĞIROĞLU

Kültür Rotaları

Doç.Dr.Nevin GÜLTEKİN

Maket

Öğr.Gör.Dr.Ogan KIRSAÇLIOĞLU

Grafik Tasarımı

Arş.Gör.Dr.Onur ÖZGÜR

 

 

TABLO 4.B.  KONU BAŞLIKLARINA GÖRE ALAN DIŞI SEÇMELİ (ADS) DERSLER

Yabanci Diller-

Spor

Sanat

Sosyal Bilimler

Fen Bilimleri

Çağdaş Yunanca I-II

Türk Halk Müziği

Toplumsal Cinsiyet

Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkileri

Çağdaş Farsça I-II

Türk Sanat Müziği

Sağlık Okuryazarlığı

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik I-II

Japonca

Bağlama

Etkili Dinleme

Kozmetik Ürünlerde Temel Kavramlar

Beden Eğitimi Ve Spor

Ud

Yönetim Becerileri Ve Liderlik

Yaşamda Analitik Kimya

Yüzme

Kanun

Yaratıcı Düşünme Ve İnovasyon

Güncel Kimyada Seçilmiş Konular

Fitness

Ney

Ab Proje Hazırlama

Kozmetik Mikrobiyolojisi

Tenis

Gitar

Yaşadığımız Ülke Türkiye

Nükleer Radyasyon Detektörleri

Satranç Öğretimi

Kaval

Finans Ve Hukuk Okuryazarlığı

Patent Hazırlama Teknikleri

 

Ses Eğitimi

Bilim Felsefesi

X Işınları

 

Resim

Bilim Tarihi

Aromaterapiye Giriş

 

Desen

Medya Okuryazarlığı

Homeopatiye Giriş

 

Seramik

Beden Dili Ve Sözsüz İletişim

Bitkisel Çayla Fitoterapiye Giriş

 

Heykel

Eskiçağ Anadolu Mimarlığı

İlaç Şekillerinde Temel Kavramlar

 

Fotoğraf

Tarihi Çevre Koruma

Zeka Oyunları

 

Grafik Tasarım

Kültür Rotaları

 

 

Yazarlık Ve Yazma Becerisi

 

 

 

Maket

 

 

 

TABLO 5.  ÖNŞARTLI DERS LİSTESİ

Ders

Ön Şart

Ders Kodu

Ders Adı

Ders Kodu

Ders Adı

ID 102

Basic Design II

ID 101

Basic Design I

ID 201

Product Design I

ID 102

Basic Design II

ID 202

Product Design II

ID 201

Product Design I

ID 301

Product Design III

ID 202

Product Design II

ID 302

Product Design IV

ID 301

Product Design III

ENT 405

Ürün Tasarımı V

ID 302

Product Design IV

ENT 406

Mezuniyet Projesi

ENT 405

Ürün Tasarımı V

ENT 112

Teknik Resim II

ENT 111

Teknik Resim I

 

 

TABLO 6.  MÜFREDAT DENKLİK LİSTESİ

I. YARIYIL (1/1)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 103

ÜRÜN TASARIMINA GİRİŞ

Zorunlu

ENT 121

TASARIM KÜLTÜRÜ I

Zorunlu

2

ENT 111

TEKNİK RESİM I (ÖD)

Zorunlu

ENT-111

TEKNİK RESİM I (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 131

ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK

Zorunlu

ENT-131

ÜRÜN TASARIMI İÇİN FİZİK

Zorunlu

4

ENT 151

ÜRÜN TASARIMINDA GEOMETRİ

Zorunlu

MAT 151

GEOMETRİ

Zorunlu

5

ID 101

BASIC DESIGN I (ÖD)

Zorunlu

ENT 101

TEMEL TASARIM I (ÖD)

Zorunlu

6

TAR 101

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I

Zorunlu

TAR-101

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-I

Zorunlu

7

TÜR 101

TÜRK DİLİ-I

Zorunlu

TÜR-101

TÜRK DİLİ-I

Zorunlu

8

ENG 103

ENGLISH I

Zorunlu

ING 103

İNGİLİZCE I

Zorunlu

 

II. YARIYIL (1/2)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 106

MAKET YAPIMI

Zorunlu

ENT 363

MAKET YAPIMI

Seçmeli

2

ENT 112

TEKNİK RESİM II (ÖD)

Zorunlu

ENT112

TEKNİK RESİM II (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 114

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ I

Zorunlu

ENT 104

MALZEME I

Zorunlu

4

ENT 132

TASARIM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ I

Zorunlu

ENT 122

TASARIM KÜLTÜRÜ II

Zorunlu

5

ID 102

BASIC DESIGN II (ÖD)

Zorunlu

ENT 102

TEMEL TASARIM II (ÖD)

Zorunlu

6

TAR 102

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II

Zorunlu

TAR-102

ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ-II

Zorunlu

7

TÜR 102

TÜRK DİLİ-II

Zorunlu

TÜR-102

TÜRK DİLİ-II

Zorunlu

8

ENG 104

ENGLISH II

Zorunlu

ING 104

İNGİLİZCE II

Zorunlu

 

 

III. YARIYIL (2/1)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 213

TASARIMDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ÖD)

Zorunlu

ENT 211

TASARIMDA İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ÖD)

Zorunlu

2

ENT 217

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (ÖD)

Zorunlu

ENT 215

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM I (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 223

TASARIM TARİHİ VE KÜLTÜRÜ II

Zorunlu

ENT 221

TASARIM TARİHİ

Zorunlu

4

ENT 231

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ II

Zorunlu

ENT 205

MALZEME II

Zorunlu

5

ENT 233

MEKANİZMALAR VE DETAY

Zorunlu

ENT 203

MEKANİZMALAR VE DETAY

Zorunlu

6

ENT 251

STATİK VE MUKAVEMET

Zorunlu

ENT251

STATİK VE MUKAVEMET

Zorunlu

7

ID 201

PRODUCT DESIGN I

Zorunlu

ENT 201

ÜRÜN TASARIMI I (ÖD)

Zorunlu

8

ENG 203

ACADEMIC ENGLISH I

Zorunlu

 

 

YENİ DERS

 

IV. YARIYIL (2/2)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 204

ERGONOMİ

Zorunlu

ENT231

ERGONOMİ

Zorunlu

2

ENT 216

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (ÖD)

Zorunlu

ENT216

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 226

ÜRÜN ANALİZİ

Zorunlu

ENT 206

ÜRÜN ANALİZİ

Zorunlu

4

ENT 232

MALZEME VE ÜRETİM TEKNİKLERİ III

Zorunlu

ENT 242

ÜRETİM TEKNİKLERİ

Zorunlu

5

ENT 238

GRAFİK TASARIMI

Zorunlu

ENT 208

GRAFİK TASARIMI

Zorunlu

6

ID 202

PRODUCT DESIGN II (ÖD)

Zorunlu

ENT 202

ÜRÜN TASARIMI II (ÖD)

Zorunlu

7

ENG 204

ACADEMIC ENGLISH II

Zorunlu

 

 

YENİ DERS

 

 

V. YARIYIL (3/1)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 290

STAJ I

Zorunlu

ENT 200

STAJ I

Zorunlu

2

ENT 313

SUNUM TEKNİKLERİ I (ÖD)

Zorunlu

ENT 311

SUNUM TEKNİKLERİ I (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 321

EKONOMİ VE PAZARLAMA

Zorunlu

ENT321

EKONOMİ VE PAZARLAMA

Zorunlu

4

ID 301

PRODUCT DESIGN III (ÖD)

Zorunlu

ENT 301

ÜRÜN TASARIMI III (ÖD)

Zorunlu

5

ENT 360

ERASMUS STAJ

Seçmeli

ENT 360

ERASMUS STAJ

Seçmeli

6

ENT 365

ÜRÜN GRAFİĞİ

Seçmeli

ENT 365

ÜRÜN GRAFİĞİ

Seçmeli

7

ENT 369

TASARIM METOTLARI

Seçmeli

ENT 369

TASARIM METOTLARI

Seçmeli

8

ENT 378

TASARIMDA ANLAM

Seçmeli

ENT 367

ÜRÜN SEMANTİĞİ

Seçmeli

 

VI. YARIYIL (3/2)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 304

TASARIM VE PROJE YÖNETİMİ (ÖD)

Zorunlu

ENT 304

TASARIM VE PROJE YÖNETİMİ (ÖD)

Zorunlu

2

ENT 312

SUNUM TEKNİKLERİ II (ÖD)

Zorunlu

ENT312

SUNUM TEKNİKLERİ II (ÖD)

Zorunlu

3

ID 302

PRODUCT DESIGN IV (ÖD)

Zorunlu

ENT 302

ÜRÜN TASARIMI IV (ÖD)

Zorunlu

4

ENT 364

ETKİLEŞİMLİ MEDYA

Seçmeli

ENT 364

ETKİLEŞİMLİ MEDYA

Seçmeli

5

ENT 366

TASARIM PSİKOLOJİSİ

Seçmeli

ENT 366

TASARIM PSİKOLOJİSİ

Seçmeli

6

ENT 368

ÜRÜN TASARIMINDA RENK

Seçmeli

ENT 368

ÜRÜN TASARIMINDA RENK

Seçmeli

7

ENT 370

MEKAN TASARIMI

Seçmeli

ENT 370

MEKAN TASARIMI

Seçmeli

8

ENT 371

YARATICI DÜŞÜNME VE FİKİR ÜRETİMİ

Seçmeli

ENT 371

YARATICI DÜŞÜNME VE FİKİR ÜRETİMİ

Seçmeli

9

ENT 372

KULLANICI ÜRÜN ETKİLEŞİMİ

Seçmeli

ENT 372

KULLANICI ÜRÜN ETKİLEŞİMİ

Seçmeli

10

ENT 376

İLERİ MODELLEME VE ANİMASYON

Seçmeli

ENT 376

İLERİ MODELLEME VE ANİMASYON

Seçmeli

11

ENT 380

BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Seçmeli

ENT 142

BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ

Zorunlu

12

ENT 382

PORTFOLYO

Seçmeli

ENT 471

PORTFOLYO

Seçmeli

13

ENT 392

GİRİŞİMCİLİK

Seçmeli

ENT 403

GİRİŞİMCİLİK

Zorunlu

 

 

VII. YARIYIL (4/1)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 390

STAJ II

Zorunlu

ENT 300

STAJ II

Zorunlu

2

ENT 405

ÜRÜN TASARIMI V (ÖD)

Zorunlu

ENT 401

ÜRÜN TASARIMI V (ÖD)

Zorunlu

3

ENT 411

TASARIM PRATİĞİ VE FİKRİ SINAİ HAKLAR

Zorunlu

ENT411

TASARIM PRATİĞİ VE FİKRİ SİNAİ HAKLAR

Zorunlu

4

ISG 401

İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ I

Zorunlu

 

 

YENİ DERS

5

ENT 460

ERASMUS STAJ

Seçmeli

ENT 460

ERASMUS STAJ

Seçmeli

6

ENT 463

MEDİKAL TASARIM

Seçmeli

ENT 463

MEDİKAL TASARIM

Seçmeli

7

ENT 465

AMBALAJ TASARIMI

Seçmeli

ENT 465

AMBALAJ TASARIMI

Seçmeli

8

ENT 467

MOBİLYA TASARIMI

Seçmeli

ENT 467

MOBİLYA TASARIMI

Seçmeli

9

ENT 469

YARIŞMA ODAKLI TASARIM

Seçmeli

ENT 469

YARIŞMA ODAKLI TASARIM

Seçmeli

10

ENT 473

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRÜN ANALİZİ

Seçmeli

ENT 473

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRÜN ANALİZİ

Seçmeli

 

VIII. YARIYIL (4/2)

S. No

Yeni Ders

Eski Ders

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

Ders Kod

Ders Adı

Ders Tipi

1

ENT 406

MEZUNİYET PROJESİ (ÖD)

Zorunlu

ENT 402

MEZUNİYET PROJESİ (ÖD)

Zorunlu

2

ISG 402

İŞ SAĞLIGI VE GÜVENLİĞİ II

Zorunlu

 

 

YENİ DERS

3

ENT 464

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ TASARIMI

Seçmeli

ENT 464

AYDINLATMA ÜRÜNLERİ TASARIMI

Seçmeli

4

ENT 466

KENTSEL DONATI TASARIMI

Seçmeli

ENT 466

KENTSEL DONATI TASARIMI

Seçmeli

5

ENT 468

OTOMOTİV TASARIMI

Seçmeli

ENT 468

OTOMOTİV TASARIMI

Seçmeli

6

ENT 470

ENGELLİLER İÇİN TASARIM

Seçmeli

ENT 470

ENGELLİLER İÇİN TASARIM

Seçmeli

7

ENT 472

İLLÜSTRASYON

Seçmeli

ENT 472

İLLÜSTRASYON

Seçmeli