Dersler (Seminer - Doktora Yeterlik)

Yüksek Lisans Seminer:

Seminer dersi zorunlu bir ders olup derslerin tamamlanacağı dönemde alınır. Kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Doktora Seminer:

Seminer dersi zorunlu bir ders olup derslerin tamamlanacağı dönemde alınır. Kredisiz olup başarılı (B) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

Doktora Yeterlik:

Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Doktora programının ders yükümlülüklerini başarıyla ve en az 3.00/4.00 genel not ortalaması ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Genel not ortalaması 3.00/4.00’ın altında olanlarda bu şart sağlanana kadar danışmanın uygun göreceği ders/dersler tekrar aldırılır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde ders kayıt sisteminden yeterlik aşamasını seçer. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Sözlü sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır. Sınavların ağırlıkları eşit olarak değerlendirilir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Jüri tarafından yazılı sınavda başarılı bulunan öğrenci doksan dakikayı geçmeyecek şekilde sözlü sınava alınır. Sözlü sınavdan da başarılı olan öğrenci yeterlik sınavını başarmış sayılır. Yazılı sınavda başarılı bulunan ancak sözlü sınavda başarısız olmuş öğrenci bir sonraki yeterlik sınavında sadece sözlü sınava alınır. Sözlü sınavda başarılı bulunursa yeterlik sınavını geçmiş sayılır. Başarısız bulunursa enstitü ile ilişiği kesilir. Yazılı ve sözlü sınavlarda öğrenciye, doktora yaptığı anabilim/anasanat dalıyla ilgili sorular sorulur. Sınav sonuçları, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili başkanlık tarafından gerekçeli karar ile birlikte başarılı ya da başarısız olarak enstitüye bildirilir.

background image